APBDesa

2019

APBDesa 2019 Rp.2.345.654.000,-

2019

APBDesa 2019
Buka

2020

APBDesa 2020 Rp.2.345.654.000,-

2019

APBDesa 2019
Buka

2021

APBDesa 2021 Rp.2.345.654.000,-

2019

APBDesa 2019
Buka

2022

APBDesa 2022 Rp.2.345.654.000,-

2019

APBDesa 2019
Buka